Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1. Számú Általános Iskolája

 

Könyvtár működési szabályzat

 

 

 

1. A dokumentum célja

 

 

A könyvtár

 • feladatát és gyűjtőkörét,
 • kezelésének és működésének rendjét,
 • fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,
 • állományvédelmi eljárásait szabályozza és határozza meg.

 

2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának és mellékleteinek alapdokumentumai

 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

2004. évi XVII. törvény. A tankönyvpiac rendjéről és a közoktatásról szóló törvények módosítása.

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közművelődési intézmények névhasználatáról

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

3/1975.(VIII.17.)KM-PM számú rendelete a könyvtári ellenőrzésről (leltározásról) és az állományból való törlésről

Az iskola Pedagógiai programja

 

3. A könyvtár azonosító adatai

 

Elnevezése:

Pécsi Tudományegyetem 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Könyvtára

 

Címe:

7624 Pécs, Alkotmány u. 38.

Tel.: 72/315-191

 

Létesítésére vonatkozó adatok:

1974-ben jött létre a Pécsi Tanárképző Főiskolától kapott állományra alapozva.

1999. májusától jelenlegi helyén üzemel.

 

Bélyegzője:

PTE 1. Sz. Gyakorló Ált. Isk. Könyvtára Pécs feliratú, ovális alakú.

Hosszanti tengelye 27 mm.

A bélyegző lenyomata:

 

 

 

 

4. A könyvtár fenntartása

 

Az iskolai könyvtár a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről, a szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáról az iskolát fenntartó PTE az iskola költségvetésében gondoskodik.

Az iskolai könyvtár munkáját a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Könyvtára és az ott működő Könyvtáros Szakmai Műhely szakmai szolgáltató tevékenységével segíti.

Működését az iskola igazgatója ellenőrzi a nevelőtestület véleményének és javaslatainak meghallgatásával.

 

5. Tárgyi és személyi feltételek

Elhelyezése: A könyvtár az iskola épületében kapott helyet, bár megközelítése az iskola udvaráról történik. Alapterülete 60 m2, mely magában foglalja a kölcsönzőteret, a csak jelképesen elkülönített olvasótermet, valamint a külön helyiségekben elhelyezkedő raktárt, illetve mosdót.

Berendezése:

 • 5 db asztal, 30 db szék (csoportos foglalkozások megtartására alkalmas),
 • kölcsönzőpult székkel, 1 db számítógép a könyvtáros munkájához Szirén könyvtári programmal,
 • 1 db számítógép a gyerekek kutatómunkájához,
 • 1 db projektor vetítővászonnal,
 • 1 db katalógusszekrény,
 • 1 db folyóiratkínálóval egybeépített tároló szekrény,
 • 1 db tábla,
 • 1 db audiokazetta és -CD lejátszására alkalmas hifi-torony rádióval,
 • 1 db televízió,
 • 1 db videolejátszó,
 • 1 db DVD lejátszó
 • 1 db nyomtató-fénymásológép,
 • méretre készített polcrendszer
 • 15 db sámli.

Személyi feltételek : 1 fő főfoglalkozású könyvtárostanár

Jellege : Nem nyilvános könyvtár. Az iskola tanulói, dolgozói és a hallgatók számára szolgáltat.
Használata ingyenes.

 

6. A könyvtár feladatai

 

 • Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő-képző munkát, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában és Pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását.
 • Biztosítja az iskola nevelői és tanulói, valamint az itt gyakorlaton lévő hallgatók részére a neveléshez, oktatáshoz, önműveléshez szükséges ismerethordozókat.
 • Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, biztosítja a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben használatát.
 • Megalapozza a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelését.
 • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 • Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az intézmény tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók javaslatait és igényeit.
 • Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól.
 • Könyvtárhasználati foglalkozásokat tart.
 • Lehetőséget teremt a könyvtári állományra épülő szakórák megtartására.
 • Kapcsolatot tart fenn az Egyetem, valamint a város közművelődési könyvtáraival.
 • A megvásárolt,  megőrzésre átvett dokumentumokat  bevételezi és leltárba veszi.
 • A tankönyvekről, tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún. brosúra-nyilvántartást vezet.
 • Az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az olvasók által elvesztett könyveket állományából kivonja és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzi.

 

6. A könyvtár szolgáltatásai

 

A könyvtár az iskola tanulói és dolgozói számára minden tanítási napon lehetővé teszi gyűjteménye használatát.

 

6.1 Helybenhasználat

 

Azok a dokumentumok is az olvasók rendelkezésére állnak, amelyek nem kölcsönözhetőek.

A könyvtáros segítséget nyújt

 • az információhordozók közötti eligazodásban,
 • az információk kezelésében,
 • a technikai eszközök használatában.

 

6. 2 Kölcsönzés

 

 • A kölcsönzés a Szirén integrált könyvtári rendszer segítségével elektronikus úton történik.
 • A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek.

 

6. 3 Csoportos használat

 

 • A könyvtáros könyv- és könyvtárhasználati órákat tart osztályoknak, tanulócsoportoknak.
 • A könyvtárban zajló szakórák, foglakozások megtartásához a könyvtáros szakmai segítséget nyújt.
 • Könyvtári szakkörök megtervezése, meghirdetése, levezetése.

 

6. 4 Egyéb szolgáltatások

 

 • Információszolgáltatás a tanítás-tanulás folyamatában felmerülő problémák megoldásához.
 • Tankönyvek tanulói használatának biztosítása (egy-egy gyermek számára tankönyvcsomag, illetve tanulócsoportok számára egy-egy tantárgyhoz tankönyv, vagy segédkönyv).
 • Letétek telepítése (igazgatói iroda, nyelvi, történelem, kémia, fizika, ének-zene, magyar szaktantermek).
 • Fénymásolás: indokolt esetben (a könyvtáros dönti el) a nem kölcsönözhető állományrész dokumentumaiból történő másolás téritésmentes az iskola tanulóinak és dolgozóinak.
 • Számítógépezés, internethasználat.

 

7. Az állomány védelme

 

7. 1 Az állomány fizikai védelme

 

A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani: dohányozni és nyílt lángot használni tilos. A kézi tűzoltó készülék a könyvtár bejáratánál található. Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz.

 

7. 2 Az állomány ellenőrzése

 

A könyvtári állomány ellenőrzése lehet időszaki vagy soron kívüli, teljes vagy részleges.
Az ellenőrzést a 3/1975. KM-PM rendeletben és az MSZ 3448-78. szabványban előírtak szerint kell elvégezni.

 

7. 3 Kölcsönzési nyilvántartások

 

 • A tanulók és az iskola dolgozóinak kölcsönzését elektronikus nyilvántartással követjük nyomon,
 • a hallgatók adatszolgáltatás (név, lakcím, telefonszám), valamint a gyakorlati idő végének megjelölésével vihetnek ki könyvet,
 • a szakcsoportoknak tartós használatra átadott könyvekről átvételi elismervény készül.

 

7. 4 Az állomány jogi védelme:

 

A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáért, a nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséért.

A könyvtáros felelősségre vonható a dokumentumok és/vagy eszközök hiányáért,

 • ha bizonyíthatóan nem tartja be a könyvtár használati és működési szabályait,
 • a leltárhiány meghaladja a megengedett mértéket.

A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért.

Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát, tanulóinak jogviszonyát csak a könyvtárral szemben fennálló tartozás rendezése után lehet megszüntetni.

 

A könyvtáros betegsége esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azon dolgozók, akik a könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a könyvtáros távollétében igénybe veszik.

 

8. A könyvtári állomány elhelyezése, feltárása

 

8.1 A dokumentumok elhelyezése

 

8. 1.1 Olvasóterem

 

Ez a tér lehetőséget biztosít foglalkozások megtartására, a tanórák után pedig a tanulásra, művelődésre, csendes beszélgetésre.

 • Itt található a kézikönyvtár állománya szabadpolcon elhelyezve;
 • továbbá a periodikumokat is itt lehet megtekinteni.
 • A helyiségben az olvasók rendelkezésére áll egy számítógép internet hozzáféréssel; valamint a helyben használható CD-ROM-ok.

 

8.1.2 Kölcsönzőtér

 

A könyvek szabadpolcon kaptak helyet, a tájékozódást feliratok segítik. Tagolásuk:

 • Ismeretközlő könyvek,
 • sorozatok (Bölcs bagoly, Búvár zsebkönyvek, Delfin könyvek, Így élt…, Képes földrajz, Képes történelem, Mi micsoda, Új képes történelem),
 • mesegyűjtemények,
 • versek,
 • szépirodalmi könyvek (nagy betűs könyvek olvasni tanulóknak, ifjúsági irodalom),
 • A falak mentén a legfelső polcon (zöld szincsíkkal határozottan elkülönítve) tankönyveket tárolunk.

 

8. 1. 3 Raktár

 

Alsós tankönyvek, módszertani segédletek, javításra, selejtezésre váró dokumentumok, tanulói projektmunkák tárolására, megőrzésére szolgál.

 

8. 1. 4 Szaktantermek

 

Adott tantárgyhoz kapcsolódó letéti anyagok.

 

8.2 A dokumentumok feltárása

 

8. 2.1 Elektronikus katalógus

 

Iskolánk dokumentumait a Szirén integrált könyvtári rendszer programjával rögzítjük. A könyvtár dokumentumai között szerző, címek szavai és tárgyszó alapján lehet tájékozódni online rendszerben.

 

8. 2. 2 Cédulakatalógus

Könyvtárhasználati szemléltetésre szolgál, nem tükrözi az állomány teljességét.

 

9. Gazdálkodás

 • A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az intézmény a költségvetésben biztosítja úgy, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.
 • Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről.
 • A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata.
 • A könyvtáros a vásárolt dokumentumok számláival a gazdasági vezetőnek számol el, a számlák másolatát a könyvtár irattárában őrzi.

 

 

10. Záró rendelkezés

 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az intézmény működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

Módosítását, kiegészítését akkor kell elvégezni, ha jogállásában, feladatrendszerében alapvető változások következnek be.

A PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Könyvtárának Működési Szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.

 

A működési szabályzat mellékletei:

1. Gyűjtőköri szabályzat

2. Könyvtárpedagógiai program

3. Könyvtárhasználati szabályzat

4. Munkaköri leírás

5. Tankönyvtári szabályzat

6. A könyvtár nyitva tartása

 

 

 

 

Pammerné Fehérvizi Márta

Pécs, 2012. október 26.  könyvtáros

 

A működési szabályzatot jóváhagyom:

 

 

 

 Kovács Istvánné

igazgató

Pécs, 2012. november

 

 

 

1. sz. melléklet

 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

 

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

 

Az iskolánkba járó 1-8. osztályos tanulókat, az itt tanító pedagógusokat, továbbá a tanítási gyakorlatukat végző hallgatókat szolgáljuk ki a könyvtár állományával.

Több olyan könyvtár van a városban (Egyetemi Könyvtár, Pedagógiai Könyvtár, közművelődési könyvtárak), amelyek szolgáltatásait szükség esetén igénybe vehetjük.

 

A könyvtár gyűjtőköre

 

Könyvtárunk fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, amelyek fontos szerepet töltenek be az oktatás, nevelés, képzés folyamatában, valamint amelyek segítik a könyvtári tájékoztató munkát.

Mellékgyűjtőkörként valamennyi műveltségi terület alapdokumentumaiból szerzeményezünk erősen válogatva, az olvasók életkori sajátosságainak figyelembevételével. Ezek a tananyagon túli tájékozódást szolgálják, továbbá az egyéni művelődési, szórakozási igényeket elégítik ki.

 

A gyűjtés szintje és mélysége:

 

1. Kézikönyvtári állomány

 

A kézikönyvtárba a következő dokumentumok kerülnek:

 • általános és szaklexikonok (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 • általános és szakenciklopédiák (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 • egynyelvű szótárak (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra),
 • két- és többnyelvű szótárak (az oktatott nyelveknek megfelelően, igény szerint),
 • fogalomgyűjtemények,
 • adattárak,
 • kézikönyvek, összefoglalók,
 • albumok,
 • atlaszok,
 • térképek

 

Dokumentumonként 1-1 példányt szerzünk be, kivételt képeznek azok a kiadványok (főleg nyelvészeti szótárak, szabályzatok), melyeket tanórákon rendszeresen használunk, ezekből 1-1 tanulócsoportnyi áll rendelkezésre.

Az elavult dokumentumokat lehetőség szerint korszerű információhordozókra cseréljük.

 

2 Ismeretközlő irodalom

 

Ide tartoznak:

 • a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét, vagy azok részterületeit bemutató könyvek,
 • a tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást nyújtó irodalom,
 • helyismereti, helytörténeti jellegű ismeretközlő irodalom (a lehetőségekhez mérten törekedve a teljességre),
 • a gyermekek szabadidős tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterjesztő művek,
 • népszerű, tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő sorozatok.

 

A gyűjtendő dokumentumokból általában 1-1 példány kerül megvásárlásra, kivételt képeznek azok a területek, ahol a tanulók rendszeres kutatómunkát végeznek (pl. helytörténet), ahol akár 3-5 példány beszerzése is szükséges.

 

A korosztálynak megfelelő ismeretterjesztő, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó, versenyekre felkészítő folyóiratokkal egészítjük ki a kínálatot.

 

3. Szépirodalom

 

Gyűjtendő dokumentumok:

 • a pedagógiai programban szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok (a teljességre törekedve),
 • a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei és gyűjteményes munkái,
 • rangos irodalmi díjakkal, kitüntetésekkel elismert művek (lehetőség szerint),
 • magas művészi értéket képviselő kortárs gyermekirodalom (erősen válogatva),
 • a magyar és a külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló gyűjteményes kötetek,
 • ünnepekhez kapcsolódó antológiák,
 • gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
 • regényes életrajzok, történelmi regények.

 

A kiadványokból 1-2 példányt szerzünk be – kivételt képeznek az ajánlott és kötelező olvasmányok, melyekből 5-20 példányt kínálunk olvasóinknak.

 

Gyermekirodalmi, művészi igénnyel szerkesztett, kultúrát átadó folyóiratokkal segítjük az irodalmi nevelést.

 

4. Pedagógiai szakirodalom

 

A pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat a lehetőségekhez mérten a teljességre törekedve gyűjtjük. A példányszám alapvetően 1-1, azonban jól hasznosítható gyakorlati kézikönyvekből több példány beszerzése indokolt.

A különböző tantárgyakhoz módszertani folyóiratok állnak rendelkezésre.

 

5. Könyvtári szakirodalom

 

Hozzáférhetőek könyvtárunkban

 • a könyvtári feldolgozómunka szabályait tartalmazó segédletek,
 • az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,
 • módszertani folyóirat(ok).

6. Kéziratok

 

 • az iskola pedagógiai dokumentációja,
 • kollégák szakdolgozatai
 • iskolai rendezvények dokumentációja (elektronikus dokumentumok formájában).

 

7. Tankönyvek

 

 • azok a tankönyvek, amelyekből az adott tanévben iskolánkban tanítás folyik (minden évfolyamon)
 • lehetőséget biztosítva arra, hogy ha új gyerek érkezik az iskolába, zökkenőmentesen be tudjon kapcsolódni a tanulás folyamatába;
 • napköziben, tanulószobán ne okozzon gondot, ha aznap nem használták a tankönyvet, de a tanulónak feladata van belőle,
 • 1-1 példány a tanár rendelkezésére áll,
 • 2-3 példány pedig a hallgatók munkáját segíti.
 • tartós tankönyvek (főleg felső tagozaton használatos, munkatankönyvnek nem minősülő, több évig használható, évente újrakölcsönözhető kiadványok),
 • szöveggyűjtemények az irodalom tanításához,
 • könnyített idegen nyelvű olvasmányok,
 • példatárak,
 • atlaszok,
 • művészettörténeti összefoglalók.
 • olyan tankönyvek, amelyekből nem tanítunk ugyan, de tájékozódásra alkalmasak (általában ajándékba kapjuk a kiadóktól).

 

Gyűjteményszervezés

 

A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát.

 

1 Gyarapítás

 

A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.

Készpénzes vásárlások jegyzékekről, kiadóktól, könyvesboltokból történhetnek.

Ajándékozáskor csak a gyűjtőkörbe tartozó könyvet lehet elfogadni és állományba venni.

 

1.1 A gyarapítás nyilvántartásai

 

 • Végleges nyilvántartás: leltárkönyv (1975-től vezetett, 999 számozott oldalt tartalmazó, valamint a 2008. 01. 10-én megnyitott 2. számú, 400 számozott oldalt tartalmazó leltárkönyv, melybe a leltári szám, a keltezés, a könyv adatai, kötetszám, beszerzési mód, ár, raktári jelzet kerül bejegyzésre a tartós megőrzésre szánt dokumentumokról),elektronikus nyilvántartás a Szirén integrált könyvtári rendszer segítségével
 • Időleges nyilvántartás: nyilvántartási füzet (az időlegesen megőrzésre szánt dokumentumoknak), tankönyv nyilvántartás. Ezek a dokumentumok is elektronikus nyilvántartásba kerülnek.

1. 2 Számlanyilvántartás

 

A könyvtárban csupán számlamásolatokat őrzünk, az eredeti számlákat fenntartónk gazdasági főigazgatóságára küldjük, mely a tényleges pénzügyi tranzakciót végzi.

 

1.3 A dokumentumok állományba vétele

 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel.

 

2 Állományapasztás

 

2 .1 Az állományapasztás okai lehetnek:

 

 • elavulás (a különböző szakterületek könyveit a témában kompetens kolléga véleményének figyelembevételével vonjuk ki az állományból),
 • elhasználódás (a házilag javítható könyveket a gyerekek segítségével folyamatosan ragasztjuk, az értékes, nehezen pótolható könyveket köttetésre készítjük elő, a többi selejtezésre kerül),
 • hiány (a kölcsönzés közben elveszett könyvek, a leltárkor hiányként jelentkező dokumentumok).

 

2.2 A törlés folyamata

 

A törlésre szánt könyvekről a könyvtáros javaslata alapján jegyzőkönyv készül, a törlést az igazgató engedélyezi.

 

 

2. sz. melléklet

 

Könyvtárpedagógiai program

Iskolánkban a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket
alsó tagozaton: a magyar nyelv és irodalom,
felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom, valamint az informatika tantárgy keretein belül sajátíthatják el a tanulók.

Célok és feladatok :
A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamata értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával meg kell alapozni az önműveléshez szükséges képességeket, tanulási technikákat.

Fejlesztési követelmények :
Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni. Tudjon információt különféle formákban megjeleníteni. Szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak együttes kezelésében. A megszerzett információt legyen képes felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyvtárban is. Szokjon hozzá az ismeretközlő irodalom, a periodikák, kézikönyvek használatához.
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni, és a forrásokra hivatkozni.
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárakat is.
Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.

A tanulók munkájának értékelése:
A tanulók az alsó évfolyamokon érdemjegyet nem kapnak könyv- és könyvtárhasználatból. Felső tagozaton érdemjegyekkel értékeljük azokat az ismereteket, amelyek bizonyítják a tanulók jártasságát a könyvtárban, megteremtve az önálló munka feltételeit.
Nagyon fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka megbeszélése. Az értékelés mindig pozitív: célja a könyvtár és az olvasás megszerettetése.

Taneszközök:
A törvény előírja a korszerű iskolai könyvtár meglétét.

A könyvtári állományhoz tartozó könyvek folyóiratok, a nem nyomtatott dokumentumok és a használatukhoz tartozó eszközök szerves részét képezik a könyvtárhasználati óráknak. Könyv- és könyvtárhasználati tankönyvek, feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek segítik hatékonyabbá tenni ezeket az órákat.

 

Az általános iskola 1-8. osztályaiban tanított könyvtárhasználati ismeretek

 

1.osztály
Éves óraszám : 2

Tartalom:
Ismerkedés a könyvtárral: látogatás, a könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzés.

Mesélés /közös olvasás – rajzolás/

Követelmény:
A tanuló ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat alapvető szabályait, fogadja el a könyvtárban való viselkedés normáit.

 

2. osztály
Éves óraszám: 4 óra

Tartalom:
Tájékozódás a könyvek tartalma felől, tudja lejegyezni a könyv szerzőjét, címét, kiadóját.
Gyermeklapok jellemzői, tartalmuk.

Követelmény:
Legyen tisztában a könyvek és az újságok közti különbségekkel.

3. osztály:
Éves óraszám: 4 óra

Tartalom:
Állományrészek a könyvtárban.
A kézikönyvtár alapvető könyvei: lexikonok, enciklopédiák, szótárak.
A Magyar szókincstár használata.

Követelmény:
Legyen tisztában az iskolai könyvtár általános rendjével, tudja azt készségszinten használni. Tudja használni a Magyar szókincstárat, és ennek alapján más betűrendes tájékozódáson alapuló kiadványt.

 

4. osztály
Éves óraszám: 4 óra

Tartalom:
A könyvtár gyűjtőköre: dokumentumok a könyvtárban.
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című regényének előkészítése néprajzi albumok és a Magyar értelmező kéziszótár segítségével.

Követelmény:
Ismerje fel az iskolai könyvtárban található dokumentumféleségeket.

Ismerje meg a néprajz fogalmát, tudjon a témakörben tájékozódni a dokumentumok között.

5. osztály
Éves óraszám: 4 óra

Tartalom:
Ismerkedés a magyar nyelvészeti szótárakkal.

A katalógus fogalma, jelentősége a könyvtári tájékozódásban.

Követelmény:
Feladatai megoldásához tudja használni a nyelvészeti szótárakat.

Igazodjon el a könyvtár raktári rendjében.
Tudja megkülönböztetni az információhordozók alapvető típusait.

 

6. osztály
Éves óraszám: 4 óra

Tartalom:

Tudjon szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni.
Írástörténet, könyvtörténet, könyvnyomtatás, könyvtártörténet témakörökben kutatómunka, majd a gyűjtött anyagból tabló készítése.

Követelmény:

Egyéni kutatómunkáját tudja összeegyeztetni a csoport többi tagjával, és közös produktumot létrehozni.

7. osztály

Éves óraszám: 4 óra
Tartalom:
A bibliográfia fogalma.

Egyszerű téma feldolgozása (forrásválasztás, feldolgozás, beszámoló készítése, hivatkozás forrásra)
Könyvtári adatbázisok használata: tárgyszó-, és szakkatalógus, valamint számítógépes könyvtári adatbázis.

Követelmény:
Adott témához készítsen 3-5 tételből álló bibliográfiát.

 

8. osztály
Évi óraszám: 4 óra
Tartalom:
Könyvtári hálózatok. Beiratkozás egy közeli közművelődési könyvtárba.
A világ legismertebb nemzeti, valamint Magyarország híres könyvtárai.

Követelmény:

Legyen képes megnevezni hazánk nemzeti könyvtárát, tudjon néhány információt városunk híres könyvtáráról, a Klimo könyvtárról, tudjon tájékozódni egy közművelődési könyvtárban is.

 

3. sz. melléklet

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

 • A könyvtárat az iskolában tanulók, dolgozók, valamint az itt gyakorlaton lévő hallgatók használhatják – mégpedig ingyenesen.
 • A kölcsönzési idő gyerekeknél 2 hét, ami egyéni elbírálás alapján hosszabbítható. A felnőttek annyi időre visznek ki könyvet, ameddig a munkájukhoz szükséges, ill. más nem támaszt igényt a könyv iránt. Tankönyvek, tanulói segédletek egy tanévre kölcsönözhetőek.
 • A kézikönyvtár könyveit, a folyóiratokat és a CD-ROM-okat csak helyben lehet használni.
 • A számítógép használatakor előnyt élveznek a kutatómunkát végző gyerekek.
 • A kölcsönzés során erősen megrongálódott, vagy elveszett dokumentumokat ugyanolyannal, vagy értékében és jellegében hasonlóval kell pótolni.
 • Az iskolából való végleges távozáskor a könyvtáros igazolja, hogy az olvasónak könyvtári tartozása nincs.
 • A nyitva tartást a könyvtáros az igazgató jóváhagyásával határozza meg úgy, hogy valamennyi tanuló, dolgozó és hallgató igénybe vehesse a szolgáltatásokat.
 • A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel.

 

4. sz. melléklet

 

A könyvtáros munkaköri leírása

 

A könyvtáros heti munkaideje 40 óra, melyből a nyitva tartás és a tanulókkal való közvetlen foglalkozás, könyvtárhasználati órák, szakkörök: 22 óra. A fennmaradó idő 70 százalékában adminisztratív tevékenységet, kutatómunkát végez, gondoskodik a könyvtár folyamatos raktári rendjéről, felkészül a könyvtárhasználati órákra, tájékozódik az új kiadványokról. A további 30 százalék munkahelyen kívüli kapcsolattartásra, tájékozódásra fordítandó.

A könyvtáros közvetlen felettese az iskola igazgatója.

A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg felelős.

A könyvtáros betegsége esetén a munkáját ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyancsak részarányos anyagi felelősséggel tartoznak azok dolgozók, akik a könyvtár helyiségét valamilyen célból (pl. tanóra, értekezlet) egyedül vagy csoporttal a könyvtáros távollétében igénybe veszik.

 

A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok

 

 • a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználása,
 • a könyvtári iratok kezelése,
 • az iskolai fórumokon a könyvtár képviselete,
 • szakmai értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel,
 • szakmai ismeretek gyarapítása önképzés útján,
 • könyvtári statisztika, munkaterv, év végi beszámoló készítése.

 

Állományalakítás, feltárás, állományvédelem

 

 • az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítása,
 • a dokumentumok állományba vétele, nyilvántartása,
 • a katalógus folyamatos építése, gondozása,
 • az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumok folyamatos kivonása az állományból,
 • az állomány védelme, a raktári rend megtartása,
 • a leltározás előkészítése, lebonyolítása, a munkafolyamattal kapcsolatos adminisztratív tennivalók elvégzése.

 

Könyvtárpedagógiai tevékenység, olvasószolgálat

 

 • könyv- és könyvtárhasználati órák megtartása 1-8. osztályig,
 • tájékoztatás a megjelent új szak- és gyermekirodalomról,
 • az állomány egyéni és csoportos helybenhasználatának biztosítása,
 • tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról,
 • kölcsönzés (a kölcsönzési nyilvántartások vezetése, előjegyzések, késedelmek figyelemmel kísérése),
 • egyéni és csoportos kutatómunka segítése.

 

Egyéb

 • Beszerzi az év végén a tanulóknak jutalomként kiosztandó könyveket.
 • Adatokat szolgáltat a tankönyvrendelés lebonyolításához.
 • Kezeli a tankönyvtárat.

 

5. sz. melléklet

 

Tankönyvtári szabályzat

 

 • A tankönyveket és segédkönyveket egyedi címleltárkönyvben tartjuk nyilván.
 • A könyvtár bélyegzője a könyv előzéklapján, benne a könyv leltári száma.
 • A tankönyvek és segédkönyvek rögzítése a Szirén integrált könyvtári programmal is megtörténik.
 • A tankönyvek különgyűjteményt képeznek. A raktárban és a kölcsönzőtérben, külön polcokon kerülnek elhelyezésre.

 

Tanulói kölcsönzések:

 

 • Az iskolai könyvtár állományában meglévő tankönyveket a tanulók egy tanévre kölcsönözhetik.
 • A tankönyvek kölcsönzése nem befolyásolja a könyvtárból kikölcsönözhető könyvek számát.
 • A tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
 • A selejtezést törlési jegyzék készítésével végezzük.

 

Nevelői kölcsönzések:

 

 • A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket, tanmeneteket, témazárókat stb.) egy tanévre kölcsönözhetik az iskola könyvtárából.
 • A kiadóktól ingyen kapott dokumentumokat nem leltározzuk be, de az iskola pecsétjét beütjük. Csak ezután lehet kölcsönözni a példányokat.
 • Tanév végén a nevelők minden kikölcsönzött könyvet visszaadnak a könyvtárba. Kivétel, ha a nevelő több évig ugyanazt a tárgyat és évfolyamot tanítja.

 

6. sz. melléklet

 

A könyvtár nyitva tartása

 

 

Hétfő: 1230-1630

Kedd: 1230-1630

Szerda: 1230-1630

Csütörtök: 1230-1630

Péntek: 1230-1530

 

 

You shall not pass!